Образовни профили

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (на српском и мађарском језику)

 • Стручним образовањем за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ученик је оспособљен за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.
 • Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као пољопривредни техничар запослити се у пољопривреднима апотекама, расадницима као и усвим организацијама које се баве производњом и продајом пољопривредних производа.
 • Ученици који заврше овај образовни профил могу се уписати на све смерове Пољопривредног факултета као и на све друге факултете природних и друштвених смерова.

ЗООТЕХНИЧАР

 •  За  образовни  профил  зоотехничар  опредељују  се  ученици  који воле рад са животињама и који желе да се у том подручју усавршавају. Школа им у томе пружа велике могућности, а када ученици заврше овај образовни профил, имају сва теоријска и практична знања потребна за рад у струци или за даље школовање. За реализацију стручних предмета, ученици имају на располагању савремена наставна учила, лабораторију и фарму на школској економији. На школској економији у оквиру фарме се налазе племените расе свиња, говеда, оваца, објекат живинарника, коњички клуб, кинолошка секција, мешаона сточне хране, а нешто даље од фарме се налази пчелињак у оквиру којег ради и пчеларска секција. На школској економији постоји машинска радионица и машински парк са потребном механизацијом која опслужује све потребе фарме, као и целе школске економије. Недалеко од школе се налази рибњак, где ћe ученици похађати један део вежби и практичне наставе. Након теоретске обраде тематских целина, реализују се часови вежби на  којима  ученици  примењују  стечена  теоретска  знања  из  стручних предмета. Савладане вештине на часовима вежби ученици примењују на часовима практичне наставе. Поред редовних наставних обавеза ученици могу поднети пријаве за чланство у пчеларској и кинолошкој секцији или за чланство у коњичком клубу који ради у оквиру школе. У току сваке школске године ученицима ћe бити омогућена посета институтима и успешним узгајивачима животиња, ради праћења развоја технологије  и  њене  примене  у  пракси.  Такође  ћe  се  организовати  и стручна екскурзија која ћe поред стручног имати и рекреативни карактер.
 • Запослење
  Са  дипломом  средње  школе  ученици  могу  да  раде  на  фармама, рибњацима,  пчеларским  и  земљоарадничким  задругама  (матична евиденција и контрола технолошког поступка), могу да раде у мешаонама сточне хране, у пољопривредним станицама и институтима, у школама за пољопривредну струку (сарадник у настави), на ергелама спортских коња где се могу усавршавати у тренера спортских коња. Са дипломом зоотехничара могу као приватни предузетници да се баве: узгојем и продајом рибе, производњом и продајом меда, узгојем и продајом паса, мачака и осталих кућних љубимаца, узгојем и продајом домаћих животиња, узгојем и продајом спортских коња…
 • Наставак школовања

После завршеног образовног профила зоотехничар, ученици имају одличне  препоруке  за  упис  на  Пољопривредни  факултет,  Факултет ветеринарске медицине, Ветеринарски факултет. Уколико ученици не желе да студирају, могу да упишу специјализацију за  једну  од  горе  наведених  области  која  траје  годину  дана  (V  степен стручне спреме) или Вишу пољопривредну школу, која траје две године (VI степен стручне спреме).

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Циљ стручног образовања за образовни профил ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за асистирање ветеринару при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти.

Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као ветеринарски техничар радити на фармама за узгој животиња, у ветеринарским амбулантама, пољопривредним апотекама, кланицама, царини или се самостално бавити узгојем домаћих животиња и кућних љубимаца.

Завршавањем овог смера, ученици имају одличну основу за уписивање Ветеринарског факултета, Медицинског или Пољопривредног факултета смер Сточарство, али се могу уписати и на све друге факултете природних и друштвених смерова.

ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

Циљ стручног образовања за образовни профил ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ је оспособљавање ученика за производњу једногодишњег, вишегодишњег и саксијског цвећа, украсно шибље и декоративно дрвеће. Такође ће бити способан да преноси пројекте озелењевања на терен и врши надзор над садњом.

Техничар хортикултуре има могућност запошљавања у фирмама које се баве производњом дендролошког и садног материјала, центрима за дистрибуцију семна као и у комуналним предузећима која се баве одржавањем зелених површина.

Логичан наставак школовања техничара хортикултуре су студије на смеру Хортикултура на Пољопривредном факултету али може уписати и било који факултет природног или друштвеног смера.

ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

Стручним образовањем на смеру ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ученици се упознају са машинама у биљној и сточарској производњи, њиховим одржавањем и коришћењем као и са организацијом рада у машинској радионици.

По завршетку овог смера ученици могу радити у свим пољопривредно производним организацијама као и у фирмама које се баве трговином резервним деловима и пољопривредном механизацијом.

Техничар пољопривредне технике има одличне предуслове за упис на смер Пољопривредна техника на Пољопривредном факултету а може уписати и све друге смерове истог факултета.

ТРЕЋИ СТЕПЕН

ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ

 • Ученици овог образовног профила изучавајући предмет биљна производња, стичу основна знања о правилном и економски исплативом узгоју ратарских, повртарских, воћарских и виноградарских култура. На тај начин ученици се оспособљавају се за рад у савременој стакленичкој, пластеничкој, воћарској и виноградарској  производњи.
 • Учећи предмет сточарство, ученици уче основне појмове о узгоју домаћих животиња и тако се спремају за рад у савременој сточарској производњи.
 • Кроз предмет пољопривредна техника, ученици стичу знања о руковању пољопривредном механизацијом у савременој стакленичкој, пластеничкој, воћарској, виноградарској и сточарској производњи
 • Треба нагласити да ученици овог образовног профила предмет практична настава у првом разреду обрађују једном недељно, а у другом и трећем разреду, два дана недељно.
  У оквиру предмета практична настава ученици имају прилику да у школским пластеницима, стакленицима и осталим објектима на школској економији , својеручно провере и увежбају знања која су научили на часовима теорије.

РУКОВАЛАЦ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

Овај  образовни  профил  спада  у  занатска  занимања  и  због  тога  је врло  интересантан  за  ученике  које  интересује  руковање,поправка  и подешавање  пољопривредном механизацијом. Кроз  предмет мотори и трактори ученици се упознају са начином рада  и  деловима  дизел  и  бензинског  мотора.  Изучавајући  предмет пољопривредне  машине  ученици  ће  научити  како  раде  и  од  који су  основни  делови  машина  које  се  користе  у  ратарској,  воћарској и  сточарској  производњи.  Ученици  ће  имати  прилику  да  науче подешавање  и  одржавање  наведених  машина.  У  оквиру  предмета одржавање  пољопривредне  технике  ученици  ће  научити  како  се одржавају ,подешавају и како се рукује пољопривредним машинама и тракторима. Овај предмет се већином реализује кроз практичну наставу. Изучавајући предмет пољопривредна производња ученици се упознају са ратарском,повртарском и воћарском производњом. Треба напоменути да ученици овог образовног профила у другом и трећем разреду  два  дана  недељно  предмете  обрађују  кроз  практичну  наставу  на школској економији рукујући тракторима и пољопривредном механизацијом.

 • Запослење
  Након завршеног школовања, руковалац-механичар пољопривредне технике  може  радити  у:Сервиси  за  пољопривредну  механизацију, Пољопривредна  добра,Пољопривредно  домаћинство.  Већ  дужи  низ година постоји интересовање за свршеним ученицима овог профила ,а од септембра 2015. стипендирају се најбољи ученици овог профила са могућношћу запослења по завршетку школовања.
 • Наставак школовања
  Након  завршетка  овог  образовног  профила  може  се  уписати  нека виша школа или се у нашој школи може уписати ванредно школовање за 4. степен. После тога могуће је уписати било који факултет.

ЦВЕЋАР - ВРТЛАР

Овај производни профил је интересантан за ученике који желе да се баве искључиво производњом и негом хортикултурног повртарског и лековитог биља. У  првој  rодини  се  поред  општеобразовних  предмета  изучавају  и уже  стручни  предмети  као  што  су:  цвећарство  и  практична  настава. Цвећарство  обрађује  теме  везане  за  опште  појмове  из  педолоrије и  агрохемије  као  и  објекте  и  опрему  која  се  користи  у  цвећарској производњи. Овај садржај обухвата и производњу једногодишњег цвећа како у заштићеном тако и у отвореном простору. Практична настава има за циљ да ученици изводе практичне операције везане за наведене теме из цвећарства. У  другој  години  поред  општеобразовних  предмета  изучавају  се стручни  предмети  као  што  су:  дендрологија  са  расадничаретвом, подизање  и  нега  зелених  површина,  повртарство,  цвећарство  и практична настава. У оквиру предмета дендрологија са расадничарством се  изучавају  декоративна  својства  дрвећа  и  шибља  која  су  највише заступљена на нашим просторима. Предмет подизање и нега зелених површина  изучава  теме  везане  за  вртну  технику.  Циљ  овог  предмета је да будуће цвећаре-вртларе обучи како се подиже и како се одржава зелена површина у савременим условима живљења. Предмет  пољопривредна  техника  има  задатак  да  ученике  упозна са  начином  припреме  земљишта  и  неопходном  механизацијом  у производњи хортикултуног биља и подизању и нези зелених површина. Предмет  повртарство  омогућава  ученицима  да  стекну  неопходна знања за производњу еколошки исправног поврћа по најсавременијим стандардима.У  оквиру  предмета  цвећарство  наставља  се  са  изучавањем једногодишњег, двогодишњег, вишегодишњег и луковичастог цвећа. Сва стечена знања на теоретској настави ученици имају прилике да практично примене у оквиру практичие наставе како на производним 21површинама  школске  економије  и  машинској  радионици,  тако  и  у осталим организацијама приватног и друштвеноr сектора које се баве хортикултурном производњом. У  трећој  години  поред  опште  образовних  предмета  изучавају  се предмети као што су дендрологија са расадничарством, цвећарство, лековито биље, заштита биља и практична настава. Дендрологија  са  расадничарством  обухвата  расадничарску производњу  најчешће  заступљеног  садног  материјала.  Предмет цвећарство  наставља  са  обрадом  теме  о  производњи  цвећа  у заштићеном  простору  и  производњи  саксијског  собног  цвећа.  Циљ предмета лековито биље је да код ученика развије љубав и интересовање за сакупљање и производњу лековитог биља у њивским условима, пошто оно добија све већи значај. Заштита биља упознаје ученике са основним начелима заштите биља како би нарочито у индивидуалној производњи могли правилно користити заштитна средства.

Запослење

Ученици који заврше смер цвећар-вртлар имају звање квалификованог радника  и  могу  се  запослити  у  разним  друштвеним  и  приватним пољопривредним организацијама, сектору, који се баве хортикултурном производњом. Посебно се тежи ка томе да ученици кроз теоријски и практични рад  буду  оспособљени  и  за  самоиницијативно  отварање  расадника  у заштићеном простору као и цвећара.

УЧЕНИКА

ОБУКЕ НАКОН ШКОЛОВАЊА

СМЕРОВА

ГОДИНА ПОСТОЈАЊА