Колектив школе

 

Руководство школе

 
Директор школе Душан Гагић

Помоћници директора за теоријску наставу

Биљана Миловановић
Вера Николић
Помоћник директора за практичну наставу

 

 
 
Секретар школе

Оља Олујић

 

Технички секретар  
Рачуноводство
Шеф рачуноводства  
Материјални књиговођа  
Стручни сарадник за економске послове Естер Пусти
Благајник  
Педагошко психолошка служба
Стручни сарадник - педагог Весна Радуловић
Стручни сарадник - психолог Катарина Штерлеман
Референти за ученичка питања
радно време референата
Референт за ученичка питања 7-15 часова

Јела Кнежевић

Референт за ванредне ученике  
Весна Загорац
Школска библиотека