Екскурзије и излети

Школа планира извођење излета, екскурзија и студијских посета сваке школске године Годишњим планом рада школе, на начин и под условима утврђених програмима наставе и учења и Правилником  o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи “Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019.

У избору програмских садржаја и маршрута излета и екскурзија узимају се у обзир захтеви наставних програма свих предмета које ученици изучавају у тој школској години и психофизичке способности ученика.

Беч

Дрезден

Верона

Падова

Праг

Праг

Праг - Карлов мост

Венеција

Верона

Беч

Трст