Ученички парламент

Уче­нич­ки пар­ла­мент у нашој школи чи­не по два пред­став­ни­ка сва­ког оде­ље­ња који  се би­ра­ју на оде­љењ­ској за­јед­ни­ци сва­ке школ­ске го­ди­не.

Парламент заступа интересе свих ученика у школи и ради на остваривању права слободе говора, изражавања мишљења и развоју демократске културе. Предлажемо идеје како бисмо могли да побољшамо нашу школу као и да решимо проблеме ако постоје.

Учествујемо у планирању развоја школе, развијању сарадње између ученика, наставника и стручних сарадника. Наш представник учествује у раду Школског одбора а имамо и чланове у тимовима школе: тим за превенцију насиља, тим за самовредновање, тим за развој квалитета школе и у  стручним активима за развојно планирање и развој школског програма.

Чланови ученичког парламента осмишљавају различите ваннаставне и рекреативне активности.  На парламенту се договарамо о организовању и учешћу на такмичењима, прославама Дана школе, Светог Саве и Дана просветних радника а посебно смо активни у обележавању „Купусијаде“.

Из Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88 од 29. Септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 – др. закони, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. децембра 2021, 92 од 27. октобра 2023.)

Ученички парламент

Члан 88.

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи, односно сваког одељења у средњој школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разреда, односно године.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. овог закона.

Ученички парламент има пословник о раду.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.