Допунска настава

Допунска настава је отклањање тешкоћа у разумевању градива, препрека у учењу. Допунски рад се организује за ученике који заостају у савлађивању образовно – васпитних садржаја у редовној настави.

Она представља додатну подршку редовној настави и процесу учења свих ученика (ниско постигнуће,  пропуштено градиво, пад мотивације за учење,  неадекватни услови  за учење код куће, алат за превазилажење препреке у учењу и сл.).

Допунска настава се организује у току читаве наставне године, с тим што за неке ученике или групе ученика може да траје дуже или краће време, што зависи од узрока заостајања и потребног времена за савлађивање садржаја програма неких наставних подручја у редовној настави.

У зависности од нивоа усвојености градива, психофизичких могућности ученика као и оптерећености ученика у току дана, дужина рада са појединим ученицима може трајати краће или дуже од 45 минута.