Матурски и завршни испити

Матурски и завршни испити одржаће се у јуну и августу.

У јуну полажу ученици који су редовно завршили разред.

У августу матурски и завршни испит полажу ученици који полажу поправне испите у јуну.

  Распоред полагања матурских и завршних испита биће објављен најкасније 30 дана пре полагања.

Структура матурског испита

Матурски испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за образовне профиле ветеринарски техничар, техничар хортикултуре (уписани 2022/23.) и пољопривредни техничар, састоји се из три дела:

– испит из матерњег језика и књижевности;

– испит за проверу стручно-теоријских знања;

– матурски практични рад.

Матурски испит за образовни профил техничар пољопривредне технике, зоотехничар и техничар хортикултуре (уписани закључно са 2021/22.)  се састоји из заједничког и посебног дела.

А. Заједнички део обухвата предмет који је обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према програму који су се остварили у току четворогодишњег образовања:

  1. Српски језик и књижевност (писмено) матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали на језику народности (писмено).

Б. Посебни део обухвата:

1) матурски практични рад са усменом одбраном рада,

2) усмени испит из изборног предмета.

Матурски практични рад проистиче из програма практичне наставе и стручних предмета, а дефинише се из радних захтева карактеристичних за сваки образовни профил у оквиру наведених програмских целина.

 

Структура завршног испита

Завршни испит за ученике који су стекли средње образовање и васпитање по плану наставе и учења за образовне профиле цвећар – вртлар и руковалац пољопривредне технике (руковалац – механичар пољопривредне технике) реализује се кроз практични рад.

У оквиру завршног испита ученик извршава два радна задатка којима се проверавају прописане стручне компетенције.

За проверу прописаних стручних компетенција утврђује се листа стандардизованих  радних задатака. Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних задатака за завршни испит.

Више информација о полагању матурског и завршног испита:

Пољопривредни техничар – приручник

Пољопривредни техничар (на мађарском језику) – приручник

Ветеринарски техничар – приручник

Цвећар-вртлар – приручник